Soňky habarlar

Sanly ulgam — sansyz mümkinçilik

Islendik ýurduň ösüşi, ilki bilen onuň ylym we bilim ulgamlarynyň ösüş derejesi bilen kesgitlenýär. Şonuň üçin jemgyýetiň arasynda ylmyň häzirki zaman gazanan netijelerini durmuşa ornaşdyrmak, döwrebap tehnologiýalary peýdalanmak ýurdumyzda gaýragoýumasyz işleriň biri bolup durýar. Hormatly Prezidentimiziň Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasyna «Sanly Türkmenistan» atly täze döwlet maksatnamasyny işläp taýýarlamagy tabşyrmagy ähli pudaklary sanly ulgama geçirmek boýunça möhüm ädim boldy. Maksatnama ýurdumyzyň jemi içerki önüminde maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalary ulgamynyň goşmaça ösüşini üpjün etmekden, sanly aragatnaşyk babatda welaýatlaryň, şäherleriň we obalaryň arasyndaky tapawudy aradan aýyrmagy göz öňünde tutýar.

Şeýle-de, ylmyň-bilimiň täze gazananlaryny önümçilige ornaşdyrmak üçin hem birnäçe işler durmuşa geçirilýär. Bu amal edilýän işleriň arasynda Türkmenistanda sanly bank ulgamynyň ösdürilýändigini aýtmak bolar.

Bank ulgamynda sanly ulgamyň mümkinçiliklerinden peýdalanmak, bu ulgamyň yzygiderli kämilleşmegine, hyzmatlaryň täze görnüşleriniň peýda bolmagyna getirdi. Dünýäde ilkinji gezek müşderilere bank hasaplaryny menzilara dolandyrmaga mümkinçilik berýän hyzmatlar 1980-nji ýyllarda amala aşyrylypdyr. Bu hyzmat «Öý banky» (Home banking) adyna eýe bolup, ulgam ilkibaşda öý ýa-da ofis telefonyny kompýutere birikdirmek, soňra bolsa ykjam telefony arkaly müşderilere özleriniň bank hasaplaryndaky pul serişdelerini barlamaga şert döredipdir. Ýyl geçdigiçe dünýäde menzilara bank hyzmatlaryny hödürleýän banklaryň sany yzygiderli artypdyr we kämilleşipdir.

Sanly bank diňe bir bank amallaryny, hyzmatlaryny we maglumat kommunikasiýa kanallaryny kämilleşdirmek bilen çäklenmän, eýsem adam aňynyň ösmegine oňyn täsir edýär. Şonuň üçin hem Döwlet Baştutanymyz «Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyny» esaslandyrdy.  Konsepsiýa ýurdumyzyň mundan beýläk-de batly depginde ösüşine, kämilleşmegine täze sanly innowasion ýoluna geçmäge ýardam eder.

Milli Liderimiz sanly ulgamyň mümkinçiliklerinden doly peýdalanmak arkaly ata Watanymyzyň ösüşlerini has artdyrmagy, raýatlarymyzyň sanly ulgamyň ýeňilliklerinden peýdalanmagyny we ýaş nesliň kämil bilim almagyny gazanmak maksadyny wezipe edip goýdy. Şonuň üçin hem ýurdumyzda sanly ulgamy ornaşdyrmak ugrunda degişli işler durmuşa geçirilýär.

Batyr MEREDOW,

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň öwreniji-mugallymy.