Soňky habarlar

Woleýbolçylar federasiýanyň kubogy ugrunda bäsleşdiler

Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň woleýbol federasiýasynyň göçme kubogyny almak ugrundaky ýaryş tamamlandy.

Bir hepdeläp dowam eden ýaryşa Türkmenistanyň iň güýçli toparlarynyň 10-sy gatnaşdy. Olar ýakynda tamamlanan Türkmenistanyň çempionatynda hem öz aralarynda duşuşypdylar. Şonuň üçin hem, türgenlerem, olaryň tälimçileri hem garşydaşlarynyň oýun usuly bilen tanyşdylar. Bolsa duşuşyklaryň çekeleşikli bolmagyny şertlendirdi.

Toplanan utuklaryň jemi boýunça Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň «Binagär» topary hemmelerden öňe saýlandy we göçme kubogyň eýesi boldy. Ikinji orna Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň «Galkynyş» topary mynasyp boldy. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň «Galkany» üçünji orna düşdi.

Ilkinji sekiz orny eýelän toparlar Türkmenistanyň kubogyny almak ugrundaky ýaryşa gatnaşmaga hukuk gazandylar. Türkmenistanyň kubogy ugrundaky ýaryşlar şu ýylyň 17-19-njy aprelinde geçiriler.   

www.turkmensporty.com