Soňky habarlar

Milli bahar baýramynyň bosagasyndaky ýaryşlar

Häzirki wagtda ýurdumyzda «Türkmenistan sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy» atly XI sport ýaryşlary dowam edýär. Ýaryşyň meýilnamasyna görä Mary welaýatynda hem sport ýaryşlary ýokary guramaçylykda geçirilýär.

Sakarçäge etrabynda orta mekdepleriň arasynda ýeňil atletika boýunça ýaryş geçirildi. 1-nji  sport mekdebinde guralan bu ýaryşa oglanlardan düzülen 27 topar, gyzlardan düzülen 16 topar gatnaşdy. Okuwçylaryň arasynda gyzgalaňly geçen ýaryşyň netijesinde 27-nji orta mekdep I orna, 17-nji orta mekdep II orna, 16-njy orta mekdep bolsa III orna mynasyp bolmagy başardy.

Okuwçylaryň arasynda şeýle gyzgalaňly ýaryşlaryň ýene biri Garagum etrabynda stol tennisi boýunça geçirildi. Ýaryşa jemi 24 türgen gatnaşdy. Çekeleşikli ýaryşyň netijesinde oglanlaryň arasynda 1-nji orta mekdep I orna, 2-nji orta mekdep II orna, 3-nji orta mekdep bolsa III orna eýe bolmagy başardy. Gyzlaryň arasynda bolsa 2-nji orta mekdebi I orna, 6-njy orta mekdebi II orna, 1-nji orta mekdebi III orna mynasyp bolamagy başardy. 

Şeýle ýokary guramaçylykda geçirilen çäreler Nebitgaz orta hünär okuw mekdebinde woleýbol boýunça talyplaryň arasynda hem guraldy. Ýaryşa oglanlardan düzülen 5 topardan jemi 53 türgen gatnaşdy. Bäsleşigiň jeminde Türkmen Döwlet Energetika instituty I orna, Nebitgaz orta hünär okuw mekdebi II orna, Agrosenagat orta hünär okuw mekdebi bolsa III orna eýe bolmagy başardy.

Ýaryşyň guramaçylykly geçmegine «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasy, Türkmenistanyň Bilim ministrligi jogapkär boldular.

Äşe SALAMOWA,

«Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň Mary welaýat bölümi boýunça hünärmeni.