Soňky habarlar

«Olimp» orta sport mekdebinde Milli bahar baýramynyň dabarasy

Şu gün «Olimp» orta sport mekdebiniň Bagtyýarlyk etrap häkimligi we TMÝG-niň Aşgabat şäher Bagtyýarlyk etrap Geňeşi bilen bilelikde guramagynda Milli Bahar baýramyna bagyşlanan medeni-sport çäresi geçirildi.

Çäräniň dowamynda orta sport mekdebimiziň türgen okuwçylarynyň dürli ýyllarda gazanan sport üstünlikleriniň, okuwçylaryň öz elleri bilen ýerine ýetiren bezeg we beýleki milli sungat işleriniň sergisi guraldy. Bahar baýramynyň nyşany bolan semeni bişirildi, ak öý, türkmen alabaýy, milli saz guralymyz bolan gazma dutar bolsa çäräniň bezegine öwrüldi.

Bagtyýarlyk etrap häkimliginiň medeniýet bölüminiň tans toparlarynyň, zehinli aýdymçylarynyň çykyşlary-da özüneçekiji boldy, degişme sahna oýunlaryna giň orun berildi. Aşgabat şäheriniň medeniýet müdirliginiň 2-nji sazçylyk mekdebiniň aýdymçylary Hezret Gurbanmämmedowyň, Ogulgerek, Döwletmyrat Maksudowlaryň ýerine ýetiren aýdymlary-da bu baýramçylyk çäresine gatnaşýan Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrliginden wekillerinde, paýtagtymyzdaky sport mekdepleriň müdirlerinde, sport binalarynyň ýolbaşçylarynda, ene-atalarda, tälimçilerdir mugallymlarda uly täsir galdyrdy.

 «Olimp» orta sport mekdebiniň türgen okuwçylarynyň dürli sport görnüşleri boýunça ýerine ýetiren görkezme çykyşlary-da täsirli boldy. Çünki çäräniň guramaçylykly we täsirli geçmeginde «Olimp» orta sport mekdebiniň ähli mugallymlarydyr tälimçileri öz yhlaslaryny gaýgyrmadylar.    

Serdar  TÄÇNAZAROW,

Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi.