Soňky habarlar

 IV. Bitarap Türkmenistan – halkara sport hyzmatdaşlygynyň mekany

I Hazar ykdysady forumyň çäklerinde hyzmatdaşlyk etmek hakynda ençeme halkara resminamalaryna gol çekildi. Olaryň arasynda Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi bilen Bolgariýa Respublikasynyň Ýaşlar we sport ministrliginiň arasynda «Ýaşlar we sport babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ähtnama» gol çekildi. Bu hem, ýurdumyzyň Bolgariýa Respublikasy bilen ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyny ösdürmäge hukuk resminamasy bolar.

Şeýle hem, 2019-njy ýylyň 11-nji oktýabrynda Aşgabat şäherinde GDA-nyň döwlet baştutanlarynyň gatnaşmagynda geňeşiniň sammitiniň geçirilmegi, onda seredilen möhüm-ähmiýetli meseleleriň hem-de ýurdumyzyň başlangyjy boýunça Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň strategik ykdysady hyzmatdaşlygy hakyndaky Jarnamanyň kabul edilmegi, GDA-nyň çäklerinde strategiki esasda özara bähbitli ykdysady hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge, dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk döwletara gatnaşyklary hil taýdan täze derejä çykarmaga ýardam eder.

Kabul edilen Jarnamada, dürli ugurlarda, şolaryň hatarynda bilim, ylym, saglygy goraýyş, zähmet, iş bilen üpjünçilik we ilaty durmuş taýdan goramak, medeniýet, maglumat, sport we syýahatçylyk ulgamlarynda hyzmatdaşlygy mundan beýläk hem giňeltmek boýunça çäreler giňden beýan edilýär.

Hormatly Prezidentimiz, sammitde «Arkalaşygyň Sport oýunlaryny yzygiderli geçirmek, şolaryň halkara sport giňişligindäki abraýyny belende galdyrmak ugrunda çykyş edýär» diýip belläp geçmegi, munuň özi ýurdumyzyň daşary syýasaty ugrunyň esasy ugurlarynyň biridigini aýdyň subut edýär.

Bu sammitiň çäklerinde dürli ugurlarda hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça GDA ýurtlarynyň oýunlary hakyndaky tertibe garalandygyny aýtmak bolar. Bu tertip, GDA ýurtlary Arkalaşygyň çäklerinde täze, gerimi boýunça deňi-taýy bolmadyk sport taslamasyna badalga bermek maksady bilen işlenip taýýarlanyp, onuň çäklerinde sportuň olimpiýa görnüşleri hem-de GDA ýurtlarynda has meşhur bolan milli we olimpiýa däl görnüşleri boýunça oýunlary guramak meýilleşdirilmegi, döwletleriň arasynda halkara sport hyzmatdaşlygyny ösdürilmegine hem-de birek-birege bähbitli tejribe alyşmaklyga ýardam eder.

GDA-nyň ýurtlarynyň oýunlary hakyndaky tertibi sport ussatlygyny ýokarlandyrmaga we türgenleriň, tälimçileriň hem-de beýleki hünärmenleriň halkara ýaryşlara gatnaşmagy babatda tejribe alyşmagyna gönükdirilendir. Arkalaşygyň oýunlary GDA agza döwletleriň milli sport görnüşlerini saklamaga, olary halkara derejede wagyz etmäge we ösdürmäge ýardam eder.

GDA-nyň I oýunlary Russiýa Federasiýasynyň Kazan şäherinde 2020-nji ýylda geçiriljekdigi barada sammitde beýan edildi.

Türkmenistanyň GDA girýän döwletleri bilen halkara sport hyzmatdaşlygy yzygiderli ösdürilýär. Bu boýunça 2014-nji ýylda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen GDA gatnaşyjy döwletleriň mekdep sporty festiwalynyň hem-de 2018-nji ýylyň oktýabr aýynda Hazarýaka döwletleriniň mekdep-medeni sport festiwalynyň geçirilmegi aýdylanlara şaýatlyk edýär.

2020-nji ýylda «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi tarapyndan her ýyl geçirilýän we indi däbe öwrülen «Türkmenistan – sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy» atly pudaklaryň we sebitleriň toparlarynyň arasynda Umumymilli Spartakiadanyň hem-de talyp-türgenleriniň arasyndaky Milli Uniwersiadanyň ýaryşlary, hormatly Prezidentimiziň degişli Karary bilen tassyklanan, 2020-nji ýylda ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň geçirilmeli sergileriniň, ýarmarkalarynyň we maslahatlarynyň meýilnamasyna laýyklykda, 2020-nji ýylyň oktýabr aýynda «Saglygy goraýyş, bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe» atly halkara sergisiniň we ylmy maslahatynyň geçirmekligi göz öňünde tutulýar.

Sportuň esasy maksady dostlugyň, parahatçylygyň, we durnukly ösüşiň ilçisidir. Taryha ser salanymyzda, Olimpiýa oýunlary, sportuň dürli görnüşleri boýunça geçirilen Aziýa we Dünýä çempionatlary, şeýle hem iri halkara sport ýaryşlary ähli döwürlerde-de adamlaryň arasyndaky parahatçylygy, agzybirligi we dost-dogan gatnaşyklary ýola goýmaga ýardam edip gelipdir.

Sporta diplomatiýa nukdaýnazaryndan seredilende döwletleriň we halklaryň arasynda özara bähbitli hyzmatdaşlygyň ygtybarly guraly bolmak bilen, halklary dostlaşdyrmakda we ýakynlaşdyrmakda möhüm ähmiýetlidir.

Türkmenistan hemişelik Bitaraplyk ýörelgesinden ugur alyp sport ulgamynda dünýäniň sebit we beýleki döwletleri bilen ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn halkara sport hyzmatdaşlygyny amala aşyrýar.

Halkara gatnaşyklarynyň wajyp ugry hökmünde sporty ösdürmek boýunça hyzmatdaşlyk bolup durýar. Aşgabat şäherinde 2017-nji ýylyň 17-27-nji sentaýbry aralygynda Ýapyk binalarda we söweş sungatlary boýunça V Aziýa oýunlarynyň, 2018-nji ýylyň 9-15-nji sentaýbry aralygynda «Amul – Hazar» halkara awtoralli ýaryşynyň, 2018-nji ýylyň oktýabr aýynda Hazarýaka döwletleriniň mekdep-medeni sport festiwalynyň hem-de şol ýylyň 1-10-njy noýabry aralygynda Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň ýokary derejede we üstünlikli geçirilmegini nazara almak bilen, bu örän möhüm halkara çäresini syýasy-diplomatik we maglumatlar taýdan üpjün etmäge aýratyn ähmiýet berildi.

Bu oýunlar diňe sport bähbitlerinden başga-da, olar Türkmenistanyň ykdysady, maýa goýum, syýahatçylyk we medeni ugurlarynda özüne çekiji hyzmatdaş bolup durýandygyny görkezdi.

 Ýalkapberdi AŞYRMYRADOW,

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň halkara gatnaşyklary bölüminiň esasy hünärmeni, ministrligiň ilkinji ýaşlar guramasynyň başlygy, Türkmenistanyň Ýaşlar baýragynyň eýesi.

(dowamy bar)