Soňky habarlar

Zenan futzalçylar Türkmenistanyň birinjiliginde bäsleşerler

16-njy martda futzal boýunça zenanlaryň arasynda «Türkmenistan —Bitaraplygyň mekany» ady bilen Türkmenistanyň birinjiligi geçiriler.

Paýtagtymyza hem-de welaýatlarymyza wekilçilik edýän toparlaryň gatnaşmagynda geçirilýän futzal çempionaty 22-nji marta çenli dowam eder.

Çempionata gatnaşýan toparlar ýeňijini bir aýlawda geçiriljek bäsleşikde kesgitlärler.

www.tff.com.tm