Soňky habarlar

Milli Spartakiadanyň ýaryşlary dowam edýär

«Türkmenistan – ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XI sport ýaryşlary dowam edýär.

2020-nji ýylyň 12-13-nji marty aralygynda ýeňil atletika boýunça ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň arasynda ýaryş geçirildi. Ýaryşda erkekleriň arasynda 1-nji orna Türkmenistanyň Bilim ministrligi, 2-nji orna Türkmenistanyň gurluşyk we binagärlik ministrligi, 3-nji orna «Türkmenaragatnaşyk» agentligi mynasyp boldy.

Zenanlaryň arasynda bolsa, 1-nji orna Türkmenistanyň gurluşyk we binagärlik ministrligi, 2-nji orna Türkmenistanyň Bilim ministrligi, 3-nji orna Türkmenistanyň dokma senagaty ministrligi eýe boldular.

***

2020-nji ýylyň 12-13-nji marty aralygynda stoluň üstünde oýnalýan tennis boýunça ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň arasynda ýaryş geçirildi. Bu ýaryşda 1-nji orny Türkmenistanyň gurluşyk we binagärlik ministrligi, 2-nji orny Türkmenistanyň Bilim ministrligi, 3-nji orny Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi gazandy.

***

2020-nji ýylyň 13-nji martynda tennis boýunça ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň arasynda ýaryş geçirildi we bu ýaryşda 1-nji orna Türkmenistanyň gurluşyk we binagärlik ministrligi, 2-nji orna Türkmenistanyň Bilim ministrligi, 3-nji orna «Türkmenaragatnaşyk» agentligi mynasyp boldular.

***

 2020-nji ýylyň 10-12-nji marty aralygynda basketbol boýunça ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň arasynda ýaryş geçirildi. Bu ýaryşda erkekleriň arasynda 1-nji orna Türkmenistanyň gurluşyk we binagärlik ministrligi, 2-nji orna Türkmenistanyň Bilim ministrligi, 3-nji orna Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy,

Zenanlaryň arasynda bolsa 1-nji orna Türkmenistanyň gurluşyk we binagärlik ministrligi, 2-nji orna Türkmenistanyň Bilim ministrligi, 3-nji orna «Türkmenaragatnaşyk» agentligi eýe boldular.

***

Hormatly Prezidentimiziň 2009-njy ýylyň 12-nji noýabrynda çykaran Kararyna laýyklykda, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasy, Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilelikde gurnamagynda ýurdumyzyň orta hünär we başlangyç hünär okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda «Türkmenistan – ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XI Spartakiadanyň sport ýaryşlarynyň düzüminde bolan şaşka boýunça ýaryşy 2020-nji ýylyň 11-12-nji marty aralygynda Ýöriteleşdirilen küşt we şaşka mekdebinde geçirildi. Ýaryşyň netijesi:

Şaşka (oglanlar):

I orun: Aşgabat şäherindäki mehanika tehnologiki orta hünär okuw mekdebi

II orun: D.Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebi

III orun: Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Aşgabat şäherindäki Energetika orta hünär okuw mekdebi

 Şaşka (gyzlar):

 I orun: D.Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebi

 II orun: Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň başlangyç hünärment bilim mekdebi

 III orun: Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň söwda-kooperatiw mekdebi

***    

Ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň arasynda «Türkmenistan – ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XI sport ýaryşlarynyň jemleýji  tapgyrlary geçirildi. Basketbol bäsleşiginiň jemi boýunça erkekleriň arasynda I orny Türkmenistanyň gurluşyk we binagärlik ministrligi eýeledi. Türkmenistanyň Bilim ministrligi II orna, Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy III orna mynasyp boldy.

Zenanlaryň arasynda hem I orny Türkmenistanyň gurluşyk we binagärlik ministrligi eýeledi. Türkmenistanyň Bilim ministrligi II orun bilen, «Türkmenaragatnaşyk» agentligi bolsa III orun bilen ýaryşy tamamlady.

***

2020-nji ýylyň 12-nji marty Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň sport mekdebinde sportuň woleýbol görnüşi boýunça mekdep okuwçylarynyň arasynda ýaryş geçirildi.

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasy.