Soňky habarlar

Balkan welaýatynda sport ýaryşlary geçirildi

Balkan welaýatynyň Sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Balkan welaýat geňeşi bilen bilelikde Balkanabat şäheriniň edara-kärhanalarynda işleýän aýal-gyzlaryň arasynda sportuň stol tennisi boýunça Balkanabat şäheriniň birinjiligi geçirildi. Balkanabat şäheriniň köpugurly sport toplumynda geçirilen ýaryşyň netijeleri boýunça ýeňijiler belli edildi.

I orun: O.Meredowa (Gaz toplaýyş we akdyryş müdirliginiň işgäri)

II orun: J.Karadanowa (16-njy mekdep)

III orun: Ş.Abaýewa (Balkanabat şäheriniň nebitçilik orta hünär okuw mekdebiniň mugallymy)

 Ýaryşyň ýeňijilerine guramaçylar tarapyndan Hormat hatlary we ýadygärlik sowgatlar gowşuryldy.

 

***

 Golaýda Balkanabat şäherinde woleýbol boýunça mekdep okuwçylarynyň arasynda guralan Balkan welaýatynyň birinjiligi tamamlandy.

 Aýlaw görnüşinde geçen ýaryşda I orna 6-njy mekdep mynasyp boldy. 7-nji we 21-nji mekdepler degişlilikde II we III orunlary eýelediler. Ýaryşda baýrakly orunlary eýelän toparlara guramaçylar tarapyndan Hormat hatlary, medallar şeýle-de ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy.

Bu bäsleşik Balkan welaýatynyň Sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň, Balkan welaýatynyň Polisiýa müdirliginiň, Balkan welaýatynyň futbol federasiýasynyň, Balkan welaýatynyň kärdeşler arkalaşygynyň, “Türkmenistan” Ýaşlar bedenterbiýe we sport guramasynyň Balkan welaýat bölüminiň, Balkan welaýatynyň Baş bilim müdirliginiň bilelikde guramagynda geçirildi.

***  

  Türkmenbaşy şäheriniň Sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň guramagynda Türkmenbaşy şäheriniň edara-kärhanalarynda işleýän zenanlar arasynda sportuň woleýbol görnüşi boýunça Türkmenbaşy şäheriniň birinjiligi geçirildi. Türkmenbaşy şäheriniň 10-njy mekdebiniň sport zalynda geçirilen ýaryşda şäheriň edara-kärhanalarynda işleýän aýal-gyzlardan düzülen toparlar öz aralarynda bäsleşdiler.

Çekeleşikli geçen ýaryşda baýrakly orunlara mynasyp bolan toparlar:

 I orun: Türkmenbaşy şäheriniň Sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň topary

 II orun: 10-njy mekdebiniň topary

 III orun: 4-nji mekdebiň topary

 Ýaryşda baýrakly orunlary eýelän toparlara guramaçylar tarapyndan Hormat hatlary we ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy.

www.msy.gov.tm