Soňky habarlar

«Türkmenistan: Sport»: göni ýaýlymda Ýewropa futboly

13.03.2020. «La Liga» (Ispaniýa). «Real» (Madrid)– «Eýbar» 00.55

«El-Klassikoda» Barselonadan üstün çykyp, 1-nji orna geçen Madridiň «Realy» geçen tapgyrda «Betisden» utulyp, ýene-de öňdeligi elden giderdi. Ýaryş tablisasynyň başynda we soňunda barýan iki toparyň güýçleriniň deň däldigi üçin çekeleşikli göreşe garaşylmaýar. Şonda-da, Madridiň «Realynyň» janköýerleriniň bu oýna sabyrsyzlyk bilen garaşýandyklayryny aýtmak bolar.

14.03.2020. «Çempionşip» (Angliýa). «West Bromwiç Albion» – «Birmingem Siti»  17:25        

Angliýanyň Premýer-ligasynyň bütin dünýäde uly gyzyklanma döredýändigi sebäpli «Çempionşip» hem gyzgalaňly geçýän ýaryşlary bilen bellidir. Esasanam, ýaryşy täze möwsümde Premýer-ligada dowam etmek isleýän toparlaryň arasyndaky oýunlar özüneçekiji bolýar. «West Bromwiç Albion» bilen «Birmingem Siti» toparlarynyň arasyndaky oýna göni ýaýlymda tomaşa etmäge howlugýan sport muşdaklarynyň sany az däldir.

14.03.2020. «Bundesliga» (Germaniýa). «Borussiýa» (Dortmund) – «Şalke» 19:25

Birinji orundaky «Bawariýadan» 4 utuk yzda barýandygyna garamazdan, dortmundlylar dowam edýän möwsümi 1-nji orunda tamamlamak baradaky arzuwlarynan el üzenoklar. «Şalke» toparynyň hem öňünde Ýewropanyň klublaryň arasyndaky ýaryşyna çykmak wezipesiniň durandygy üçin ýer eýelerine ýeňiş gazanmak aňsat düşmez. Emma «Borussiýa» bu işiň hötdesinden gelip biler diýip ynansa bolar.

14.03.2020. «La Liga» (Ispaniýa). «Malýorka» – «Barselona» 22:25  

Adatça iň soňky orunlarda barýan toparlar bilen geçirilýän duşuşyklarda öňdebaryjylar arkaýynlyga ýol berýärler. Her tapgyrda garşydaşyny aldym-berdime salyp, ahyrsoňunda kerweniň başyny çeken «Barselona» bu orny aňsatlyk bilen elden gidermek islemeýär. Şonuň üçin hem olaryň «La liga» bilen hoşlaşmagyň bosagasynda duran «Malýorkanyň» garşysyna ykjam taýýarlanjakdyklary düşnüklidir.

14.03.2020. «La Liga» (Ispaniýa). «Selta» –  «Wilýarreal» 00:55        

Ispaniýanyň çempionatynda haýsy oýny alsaň hem geldi-geçer garap boljagynyň ýokdugyny bellemek gerek. Göräýmäge «Selta» bilen «Wilýarreal» baýrakly orunlar ugrunda göreşmeýändigi sebäpli çekeleşik bolmajak ýalydyr. Emma olaryň ilkinjisi «La ligada» galmagyň, soňkusy bolsa täze möwsümde Ýewropa ligasynda, eger ugruna bolsa Çempionlar ligasynda oýnamagyň arzuwy bilen ýatyp turýar. Bu bolsa oýna bolan gyzyklanmany artdyrýar.

Hojaberdi APBAÝEW,

«Türkenistan Sport» halkara žurnaly.