Soňky habarlar

Saglyk ulgamynyň zenanlary bäsleşdiler

Halkara zenanlar güni mynasybetli Balkanabat şäheriniň Saglygy goraýyş edaralarynyň aýal-gyz işgärleriniň arasynda sportuň 64 öýjükli şaşka görnüşi boýunça ýaryş geçirildi.

Balkan «Gaýragoýulmasyz Tiz kömek» merkeziniň lukmany Nowruzalyýewa Sonagül 1-nji orna mynasyp boldy. Ikinji orny Balkan welaýat Gan bankynyň baş hasapçysy Jarçyýewa Täzegül we üçünji orny bolsa Balkan welaýat stamatalogiki merkeziniň sakçysy Sapargylyjowa Dursun eýelediler.

Ýaryş Saglygy goraýyş işgärleriniň kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkanabat şäher Geňeşi, Türkmenistanyň Milli şaşka merkezi, Balkan welaýat ýöriteleşdirilen şaşka sport mekdebi we Balkan welaýat sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirligi tarapyndan gurnaldy.

Ýaryşyň ýeňijilerine hormat hatlary we ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy.

Bäşim DURDYÝEW,

Türkmenistanyň Milli şaşka merkeziniň başlygy.