Soňky habarlar

  «Türkmenistan – ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» şygary astyndaky ýaryşlar

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasy tarapyndan ýaşlaryň arasynda wagyz-nesihat duşuşyklary, sport ýaryşlary yzygiderli geçirilýär. Ine, häzirki wagtda ýokary guramaçylykda dowam edýän «Türkmenistan – ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XI Uniwersiada hem gyzgalaňly geçýär. Şol sanda XI Uniwersiadanyň çäklerinde geçirilýän birnäçe sport görnüşiniň ýeňijileri hem belli boldy.

Muňa bolsa golaýda Türkmen döwlet maliýe institutynyň hem-de Türkmen döwlet medeniýet institutynyň sport toplumlarynda basketbol boýunça oglanlaryň arasynda geçirilen ýaryşy agzap bolar.

«Türkmenistan – ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly  XI sport ýaryşlarynyň çäginde stol tennisi we tennis boýunça harby we hukuk goraýjy edaralaryň arasynda ýaryş hem gyzgalaňly geçdi. Stol tennisi boýunça geçirilen ýaryşyň netijesinde Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi I orna, Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy II orna , Türkmenistanyň Goranmak ministrligi bolsa III orna eýe bolmagy başardy.

Tennis ýaryşynyň jemi boýunça Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi I orna, Türkmenistanyň Goranmak ministrligi II orna, Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy III orna mynasyp boldy.

Şeýle hem, Halkara zenanlar güni mynasybetli Aşgabat şäheriniň orta mekdepleriniň okuwçy gyzlarynyň arasynda woleýbol boýunça şäher birinjiligi geçirildi. Birinjilik Aşgabat şäheriniň 76-njy orta mekdebinde guraldy.

Mundan başga-da, ýaşlary sporta çekmekde Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň, «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň hem-de Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň (TDBSI) bilelikdäki ylalaşylan meýilnamasy esasynda, TDBSI-niň talyplarynyň önümçilik tejribesini geçýän döwründe orta mekdeplerde türgenleşik sapaklary geçýänligini hem bellemek gerek. Hünärlerini kämilleşdirýän talyplar mekdep okuwçylaryna sapak bermek bilen olara sporta çekmekde tagalla edýärler. Muňa mysal edip Aşgabat şäheriniň 61-nji orta mekdebinde okuwçylaryň arasynda futbol boýunça guralan okuw-türgenleşik sapaklaryny agzap bolar. 

«Türkmenistan – ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» şygary astynda guralýan ýaryşlar dowam edýär.

Şöhrat ORAZOW,

Muhammetmekan KAKYŞOW,

«Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň baş hünärmenleri.