Soňky habarlar

II. Bitarap Türkmenistan – halkara sport hyzmatdaşlygynyň mekany

2020-nji ýylyň dekabrynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanyp gözel paýtagtymyz Aşgabat şäherinde «Bitaraplyk syýasaty we onuň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmekdäki ähmiýeti» atly ýokary derejedäki halkara maslahatynyň geçirilmegi meýilleşdirilýär.

Şunuň bilen baglylykda, şu ýylyň 14-nji ýanwarynda Çuňňur hormatlanylýan Mähriban Prezidentimiziň gatnaşmagynda paýtagtymyza görk goşup oturan «Oguzkent» myhmanhanasynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna we 12-nji dekabr Halkara Bitaraplyk günine taýýarlyk görmekligine bagyşlanan «Türkmenistan we halkara guramalary: parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk» atly halkara maslahaty ýokary derejede guramaçylykly geçirildi.

Milli Liderimiz taryhy maslahatda ýurdumyzyň Bitaraplygynyň 25 ýylyň içinde ýeten derejesi we bu boýunça alnyp barylan işler, Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasy we onyň ýöriteleşdirilen edaralary bilen ulag, energetika, ekologiýa we daşky gurşawy goramak hem-de sport we ýaşlar syýasaty boýunça alnyp barylýan hyzmatdaşlyk barada giňişleýin çuň manyly çykyş etdi. Şeýle hem, halkara maslahatyň ahyrynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça birnäçe ikitaraplaýyn halkara resminamalary gol çekilmegi, munuň özi – Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasy bilen ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygynyň hukuk esaslarynyň üstüni ýetirdi.

1995-nji ýylyň 2-nji martyndan bäri Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň doly hukukly agzasy bolmak bilen, ýurdumyzyň dünýä jemgyýetçiliginiň ykbalyny öz içine alýan we öňe sürlen halkara başlangyçlary netijesinde Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan 13 sany Kararnamalar kabul edildi.

Olaryň hatarynda 2018-nji ýylyň 12-nji aprelinde BMG-niň Baş Assambleýasynyň 72-nji mejlisiniň 82-nji maslahatynda «3-nji iýuny Bütindünýä welosiped güni» diýlip yglan etmek hakynda Kararnamanyň bardygyny aýratyn bellemek bolar. Ady görkezilen Kararnama BMG-niň agza döwletleriniň 56-sy awtordaş bolup çykyş etdiler. Bu mynasybetli ýurdumyzda her ýylyň 3-nji iýunynda Bütindünýä welosiped güni halkara derejesinde giňden bellenilip geçirilýär.

Bitarap Döwletimizde sport toplumlary we sport desgalary yzygiderli açylyp ulanylmaga berilýär. Açylyp ulanylmaga berilen sport toplumlarynyň biri hem «Awaza» sport toplumydyr. Bu toplum 2017-nji ýylyň 7-nji aprelinde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli Hormatly Prezidentimiziň we Aziýa Olimpiýa Geňeşiniň Prezidentiniň, daşary ýurtly sport ministrlikleriniň hem-de sportuň dürli görnüşleri boýunça Halkara we Aziýa federasiýalarynyň wekilleriniň gatnaşmaklarynda açylyp ulanylmaga berildi.

Bu toplumda sportuň birnäçe görnüşleri boýunça, ylaýta-da Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň meýilnamasyndaky sportuň 21 görnüşine degişli 13 sany sportuň görnüşleri boýunça (suwda ýüzmek, futzal, basketbol 3x3, sambo, türkmen milli göreşi, guşakly göreş, jiu-jitsu, kik-boksing, taýboks, erkin göreş, grek-rim göreşi, agyr atletika we tennis) bir wagtyň dowamynda okuw-türgenleşik ýygnanyşyklaryny we iri halkara sport ýaryşlaryny geçirmäge döwrebap ähli şertler döredilen. Şeýle-de bu ajaýyp sport toplumynda açyk tennis korty, kenarýaka woleýbol we kenarýaka futbol meýdançalary gurlan. Bu toplumda ýurdumyzyň türgenleri okuw-türgenleşik ýygnanyşyklary geçip, iri halkara sport ýaryşlaryna ykjam taýýarlyk görýärler.

Şular bilen birlikde, şol güni «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň «Awaza» kongresler merkezinde ilkinji gezek «Aziada – 2017: parahatçylygyň we ösüşiň ugrunda halkara sport hyzmatdaşlygy» atly halkara sport kongresi geçirildi.

Bu halkara sport kongresinde Aziýanyň küşt federasiýasynyň ýolbaşçysy tarapyndan Hormatly Prezidentimize «Ýylyň adamy» hormatly derejesi hakyndaky diplomy hem-de Halkara Meýbukan Godzu-Rýu karate-do Assosiasiýasynyň hormatly 10-njy danyň resminamasy, ýörite kimonosy we eýesiniň ady görkezilen gara guşagy dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.

Ýalkapberdi AŞYRMYRADOW,

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň halkara gatnaşyklary bölüminiň esasy hünärmeni, Ministrligiň Ilkinji ýaşlar guramasynyň başlygy, Türkmenistanyň Ýaşlar baýragynyň eýesi.

(dowamy bar)