Soňky habarlar

 ​​​​​​​Sport žurnalistikasy hünäriniň talyplary bilen duşuşyk geçirildi

«Türkmenistan: Sport» teleýaýlymynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň sport žurnalistikasy hünärinde bilim alýan talyplar bilen duşuşyk guraldy.

Duşuşygyň myhmany Resul Babaýew bu hünärde bilim alýan talyplaryň nazaryýetde öwrenenlerini tejribede ulanmalydygy barada, gepleşik ýazgy etmegiň aýratynlygy hakynda gürrüň berdi.

Tejribeli sport teswirçisi Ýunus Annaýew ýaýlyma goýberilýän gepleşiklerde teswir bermegiň aýatynlygy hakynda durup geçdi. Halypa žurnalist Narly Nuryýew bolsa geljekgi sport žurnalistleri hökmünde döredilen mümkinçiliklerden peýdalanyp, talyplaryň hünärini kämilleşdirmekleri barada çykyş etdi.

Şeýle-de duşuşygyň dowamynda sorag-jogap geçirilip, talyplar gyzyklanýan sowallarynyň jogabyny aldylar.

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynda geçirilen duşuşykda çykyş edenleriň ählisi hormatly Prezidentimize döredip berýän mümkinçilikleri üçin alkyş aýtdylar.

Çemen BAÝRAMOWA,

Türkmen döwler bedenterbiýe we sport institutynyň mugallymy.