Soňky habarlar

Woleýbol: milli çempionatyň dördünji tapgyry dowam edýär

Golaýda woleýbol boýunça milli çempionatyň dördünji tapgyrynyň duşuşyklaryna badalga berildi. Duşuşyklary 2020-nji ýylyň 1-nji martyna çenli dowam etjek tapgyr milli çempionatyň jemleýji tapgyrydyr. Dördünji tapgyrda Türkmenistanyň çempiony belli ediler. Bu barada Türkmenistanyň woleýbol federasiýasy habar berýär.

Çempionlyk ugrundaky ýaryş 10 toparyň arasynda dowam edýär. Olar Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň «Galkan», Türkmenistanyň Döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň «Talyp sporty», Türkmenistanyň Migrasiýa gullugynyň «Migrasiýa», Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň «Galkynyş», Türkmenistanyň döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň «Binagär», Türkmenistanyň döwlet maliýe institutynyň «Maliýeçi», Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi goşun sport klubynyň «Milli goşun», Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň «Watançy», Türkmenistanyň  döwlet serhet gullugynyň «Serhetçi hem-de Türkmenistanyň Informatika we telekommunikasiýalar institutynyň «Kerwen» toparlarydyr.

Jemleýji tapgyryň netijesinde, ýurdumyzyň çempiony bolan topar şu ýyl yklym ýaryşyna gatnaşmaga hukuk gazanar.

Bu bäsleşik Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň we Türkmenistanyň woleýbol federasiýasynyň guramagynda geçirilýär.

 www.msy.gov.tm