Soňky habarlar

 Mekdep okuwçylarynyň arasyndaky şaşka ýaryşy tamamlandy

«Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda,  ýaşlary bedenterbiýe we köpçülikleýin sport bilen meşgullanmaga çekmek, ýaş nesilleriň arasynda sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz-nesihat etmek maksady bilen Balkanabat şäheriniň orta mekdep okuwçylarynyň arasynda sportuň 64 öýjükli şaşka görnüşi boýunça toparlaýyn ýaryş geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň Milli şaşka merkezi habar berýär.

Ýaryşyň düzgüni boýunça her toparda 2 oglan we 2 gyz çykyş etdi. Ýaryşa orta mekdepleriň 20-sinden jemi 80 okuwçy gatnaşdy. Ýaryş Bütindünýä şaşka federasiýasynyň düzgünlerine laýyklykda geçirilip, Türkmenistanyň Milli şaşka merkezi tarapyndan ähli zerur enjamlar bilen doly üpjün edildi. 

Netijede birinji orny 1-nji orta mekdebiniň topary, ikinji orny 16-njy orta mekdebiň topary we üçünji orny 7-nji orta mekdebiň topary eýeledi. 

    Bu ýaryş Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň «Türkmenistan» ÝBSG-niň Balkan welaýat bölümi, Balkan welaýat Baş bilim müdirligi, Türkmenistanyň Milli şaşka merkezi, Balkan welaýat sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirligi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Balkanabat şäher Geňeşi we Balkan welaýat Polisiýa müdirligi tarapyndan bilelikde geçirildi.

Ýaryşda baýrakly orunlary eýelän toparlar «Türkmenistan» ÝBSG-niň Balkan welaýat bölüminiň Hormat hatlary we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Balkanabat şäher Geňeşiniň ýadygärlik sowgatlary bilen sylaglandylar.

www.msy.gov.tm