Soňky habarlar

Sport arkaly taplanýan ýaşlar

2020-nji «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda Gahryman Arkadagymyzyň tagallalary netijesinde ýaşlarymyzyň saglygyny goramak, zyýanly endiklerden daşda bolmaklaryny gazanmak, köpçülikleýin bedenterbiýäniň we sagdyn durmuş ýörelgesiniň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň ähmiýetini ündemek maksady bilen,  Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi, Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti bilen bilelikde gurnamagynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmanylyk uniwersitetiniň mejlisler zalynda «Sagdynlyk – baş ýörelgämiz» atly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.   

Şeýle hem «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýyly mynasybetli geçirilýän çäreleriň çäklerinde Aşgabat şäheriniň orta mekdepleriniň okuwçylarynyň arasynda sportuň suwda ýüzmek (oglanlar we gyzlar) görnüşi boýunça ýaryşy «Olimpiýa» suw sport mekdebinde  geçirildi. Ýaryşyň netijesi:

I orun - Aşgabat şäheriniň 44-nji orta mekdebi;

II orun - Aşgabat şäheriniň 6-njy orta mekdebi;

III orun - Aşgabat şäheriniň 15-nji orta mekdebi;

Ýene-de, ýaşlarymyzy sporta çekmek, sagdyn-durmuş ýörelgesine eýermek, sportuň birnäçe görnüşleri boýunça ýaşlary höweslendirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň hem-de Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport insitutynyň bilelikdäki ylalaşylan meýilnamasy esasynda, Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň talyplarynyň önümçilik tejribesini geçýän döwründe şu gün, 2020-nji ýylyň 26-njy fewralynda Aşgabat şäheriniň 85-nji orta mekdebinde, okuwçylaryň arasynda sportuň basketbol 3x3 hem-de stoluň üstünde oýnalýan tennis görnüşleri boýunça okuw türgenleşik sapaklary geçirildi.

Şeýle hem, 2020-nji ýylyň 26-27-nji fewraly aralygynda Türkmenistanyň Oba hojalyk institutynyň talyp oglanlarynyň arasynda sportuň basketbol görnüşi boýunça ýaryşlar dowam edýär.

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasy.