Soňky habarlar

Balkan welaýatynyň birinjiligi tamamlandy

«Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda geçirilýän dabaralaryň hataryny artdyryp, Magtymguly etrabynda erkekleriň arasynda woleýbol boýunça Balkan welaýatynyň birinjiligi guraldy.

Birinjilik Balkan welaýatynyň Sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirligi, TMÝG-niň Balkan welaýat geňeşi, Balkan welaýatynyň demokratik partiýasy tarapyndan bilelikde gecirildi.

 Ýaryşa Balkan welaýatynyň etraplaryndan we şäherlerinden woleýbol toparlary gatnaşdylar. Çekeleşikli geçen bäsleşikleriň jemi boýunça Magtymguly etrabynyň topary 1-nji orny eýeläp, kuboga mynasyp boldy.

 Magtymguly şäheriniň topary welaýat birinjiligini 2-nji orunda tamamlady. 3-nji baýrakly orna bolsa Serdar etrabynyň woleýbolçylar topary düşdi.     

Ýaryşda baýrakly orunlary eyelänlere Balkan welaýatynyň Sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň, TMÝG-niň Balkan welaýat geňeşini[, Balkan welaýatynyň demokratik partiýasynyň Hormat hatlary we ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy.

www.msy.gov.tm