Soňky habarlar

Ahally woleýbolçylaryň bäsleşigi

Ak bugdaý etrabynda 2004-2005-nji ýyllarda doglan okuwçylaryň arasynda woleýbol boýunca Ahal welaýatynyň birinjiligi geçirildi.

Bäsleşige gündogar sebitden 6 topar (Sarahs, Altyn asyr, Tejen şäheri, Tejen etraby, Kaka, Babadaýhan), günbatar sebitden 4 topar (Bäherden, Gökdepe, Ak bugdaý, Babarapdaky Olimp mekdep internet) gatnaşdy.

Olaryň arasyndaky bäsleşikleriň jemi boýunça babaraply okuwçylar ýeňiji bolmagy başardylar. Birinjiligiň 2-nji ornuny bäherdenli ýaşajyk woleýbolçylar   eýelediler. Sarahs etrabyndan gelen okuwçylar baýrakly 3-nji orna mynasyp boldular.

Bäsleşigiň jemi boýunça baýrakly orunlaryň eýelerine we tapawutlanan woleýbolçylara Ahal welaýat Sport we ýaşlar syýasaty müdirliginiň Hormat hatlary hem-de ýadygärlik sowgatlar gowşuryldy.

www.msy.gov.tm