Soňky habarlar

Bedenterbiýe we sporty ösdürmekde guralýan ýaryşlar

«Türkmenistanda Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakyndaky» Kanunyndan gelip çykýan wezipelerinden ugur alyp ýaşlaryň arasynda bedenterbiýäni we sporty ösdürmekde degişli guramalar tarapyndan yzygiderli işler durmuşa ornaşdyrylýar. Esasanda Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň, «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň bilelikde alyp barýan işleri ýaşlary bedenterbiýä we sporta çekmekde oňyn netije berýär. Muňa bolsa fewral aýynda welaýatlarymyzda ýokary guramaçylykda geçirilen çäreler şaýatlyk edýär.

***

Mary şäheriniň  2-nji sport mekdebinde türkmen milli göreşi boýunça ýaryş  geçirildi. Ýaryş welaýatynyň orta hünär we başlangyç hünär hem-de ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda guraldy.

***

  Mary welaýatynda talyplaryň arasynda düzzüm boýunça ýaryşy  geçirildi. Ýaryşa H.Derýaýew adyndaky mugallymçylyk mekdebinde orta hünär we başlangyç hünär hem-de ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda guraldy.

***

 Mary welaýatynyň orta hünär we başlangyç hünär hem-de ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda küşt boýunça ýaryş  geçirildi. Ýaryş Mary şäheriniň 3-nji sport mekdebinde guraldy.

***

Lebap welaýatynyň  Türkmenabat şäheriniň orta mekdepleriniň okuwçylarynyň arasynda basketbol boýunça şäher birinjiligi tamamlandy. Gyzlaryň arasynda guralan bu ýaryş Türkmenabat şäheriniň 14-nji orta mekdebinde geçirildi.

***

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynyň orta mekdepleriniň mugallymlarynyň arasynda 2-nji orta mekdebinde düzzüm boýunça erkekleriň we aýallaryň arasynda ýaryş geçirildi.

***

Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň orta mekdepleriniň okuwçylarynyň arasynda sportuň stoluň üstünde oýnalýan tennis boýunça ýaryş guraldy. Magtymguly etrabynyň sport mekdebinde geçirilen bu ýaryşda oglanlar bäsleşdiler.

***

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň orta mekdepleriniň okuwçylarynyň arasynda 16-njy orta mekdebinde woleýbol boýunça ýaryşy geçirildi. Ýaryş oglanlaryň we gyzlaryň arasynda guraldy.

***

Ahal welaýatynyň etraplaryndaky mekdebe çenli ýaşly çagalar edaralarynyň çagalar baglarynda «Körpe pälwan» atly göreş bäsleşikleri geçirildi.

Taýýarlan Altyngözel ANNAMÄMMEDOWA,

talyp.