Soňky habarlar

Balkan welaýatynda kiçi futbol ýaryşy geçirildi

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda Balkan welaýatynyň mekdep okuwçylarynyň arasynda kiçi futbol boýunça welaýatyň birinjiligi geçirildi. Bäsleşige Balkanabat şäheriniň mekdep okuwçylary gatnaşdylar.

Ýarym finalda 18-nji mekdep bilen 7-nji mekdep duşuşyp, esasy wagt deňlikde tamamlandy (1:1). Oýundan soňky11 metrlik jerime urgylaryny dürs ýerine ýetiren 18-nji mekdep ýeňiji boldy.

Finala çykan ikinji topar bolan 22-nji mekdebiň futbolçylaram oýundan soňky 11 metrlik jerime urgylary arkaly üstünlik gazandylar. 2-nji mekdep bilen geçirilen duşuşygyň esasy wagty 3:3 hasabynda deňme-deň tamamlandy.

3-nji orun ugrundaky bäsleşikde 7-nji mekdep ýeňiji boldy. Olar 2-nji mekdebiň toparyndan 2:1 hasabynda üstün çykdylar.

Final oýnunda 22-nji mekdep bilen18-nji mekdep güýç synanyşdy. Bu ýerde olaryň ilkinjisi 3:2 hasabynda ýeňşini baýram etdi.

Okuwçylaryň arasyndaky kiçi futbol bäsleşigi Balkan welaýatynyň Sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirligi, Balkan welaýatynyň Polisiýa müdirligi, Balkan welaýatynyň futbol federasiýasy, TMÝG-niň Balkan welaýat geňeşi we Balkan welaýatynyň Baş bilim müdirligi tarapyndan guraldy.

Ýaryşda baýrakly orunlary eýelän toparlara guramaçylar tarapyndan medallar, hormat hatlary, şeýle-de ýadigärlik sowgatlar gowşuryldy.                                                                                       

www.msy.gov.tm

Surata düşüren Andreý PAKULOW.