Soňky habarlar

Ahal welaýaty: ýaşlar sport ýaryşlaryna gatnaşýarlar

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynda kiçi futbol ýaryşy geçirildi. Bu ýaryş TMÝG-nyň etrap geňeşi we Bäherden etrabynyň sport we ýaşlar bölümi tarapyndan gurnaldy. Netijede, «Nesil» topary «Berkarar» topary bilen final duşuşygyny geçirip, ýeňiji bolmagy başardy. Ýaryşyň ýeňijilerine hormat hatlary we ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy.

***

TMÝG­nyň etrap Geňeşiniň hem­de etrabyň Sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň bilelikde guramagynda ýaşlaryň arasynda «Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrüniň sagdyn nesli biz» atly woleýbol ýaryşy geçirildi. Bu ýaryşa orta mekdeplerden toparlar gatnaşdylar we özleriniň sporta bolan söýgüsini görkezdiler. Ýaryş çekeleşikli geçip, «Ýyldyz» topary ýeňiş gazanmagy başardy. Ýeňijileri we tapawutlalan oýunçylary hormat hatlary we ýadygärlik sowgatlar bilen sylagladylar.

***

Ahal welaýatynyň Kaka etrabynda woleýbol, küşt, düzzüm we şaşka etrabyň birinjiligini almak ugrunda ýaryşlar geçirildi. Ýaryş sport mekdebi tarapyndan hem-de kärdeşler arkalaşygynyň etrap geňeşi tarapyndan gurnalyp, oňa orta mekdepleriň okuwçylary gatnaşdylar. Netijede, küşt boýunça etrabyň 9-njy orta mekdebiniň okuwçylary, woleýbol boýunça 10-njy orta mekdebiniň topary, düzzüm boýunça 9-njy orta mekdebiň okuwçylary, şeýle-de, şaşka boýunça 21-nji orta mekdebiň okuwçylary ýeňiş gazanmagy başardylar. Ýeňijilere hormat hatlary we sowgatlar gowşuryldy.

Taýýarlan Ýunus ALLANAZAROW,

talyp