Soňky habarlar

PDRM Şöhratly topar

Aslynda bu şeýleräk boldy. Milli ýygyndymyzyň esasy agzalary Şöhrat Söýünow («Ahal») bilen Serdar Geldiýew ( «Altyn asyr») Malaýziýanyň PDRM topary bilen şertnama baglaşdylar. Işak Kundju Muhammediň tälim berýän bu toparyň Malaýziýanyň superligasynda öz öňlerinde uly maksat goýandygyny bellemelidiris. Ildeşlerimiz häzir täze topardaşlary bilen möwsüme taýýarlanýarlar. Malaýziýada täze futbol möwsümi 28-nji fewralda başlar. Türkmen futbolçylarynyň daşary ýurt toparyna geçenligi hakyndaky habary meşhur «TheStar» saýtam gözden salmandyr.

Taýýarlan Merdan BAÝAT,

sport synçysy