Soňky habarlar

 Stambulda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli tegelek stol geçirildi

2020-nji ýylyň 14-nji fewralynda Türkmеnistаnyň Türkiýe Rеspublikаsyndаky Bаş kоnsullugy (Stаmbul ş) Stambul häkimliginiň medeniýet merkezi bilеn bilеlikdе Topkapy medeniýet parkynyň edаrа binаsyndа Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy hem-de 2020-nji «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýyly mynasybetli tegelek stol geçirdi.

Tegelek stola Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Bаş kоnsullygynyň işgärleri, Medeniýet merkeziniň wekilleri, Türkiýäniň jemgyýetçilik we ylmy işgärleri, şeýle-de ýerli habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Maslahatyň barşynda Türkmenistan öz Bitaraplyk derejesini we «açyk gapylar» syýasatyny netijeli amala aşyrmak bilen, durnukly energiýa we ulag, daşky gurşawyň we ekologiýanyň goraglylygy, saglygy goraýyş we sport ulgamlarynda ähmiýetli taslamalary işjeň durmuşa geçirýändigi aýratyn nygtalyp geçildi.

Duşuşyga gatnaşyjylar Türkmenistanyň Bitaraplyk syýasatynyň sebitde parahatçylygyň we howpsuzlygyň pugtalandyrylmagyna itergi bermek arkaly sebitiň ýurtlarynyň we dünýä döwletleriniň arasynda parahatçylykly, dostlukly hem-de özarabähbitli gatnaşyklaryň sazlaşykly ösdürilmegine ýardam edýändini belläp geçdiler.

www.neutrality.gov.tm