Soňky habarlar

 Milli Spartakiadanyň ýaryşlary dowam edýär

Hormatly Prezidentimiziň beren tabşyryklaryna laýyklykda we «Türkmenistanda Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakyndaky» Kanunyndan gelip çykýan wezipelerinden ugur alyp we ýerine ýetirmeli işleriň meýilnamalarynyň çäklerinde ýaşlarymyzy watançylyk ruhunda, zähmetsöýerlik, ahlaklylyk, ynsanperwerlik ýaly ajaýyp häsiýetlerde terbiýelemek maksady bilen ýurdumyzyň degişli ministrlikleri we pudak edaralary degişli işleri geçirýär.

Şol işleriň çäklerinde hormatly Prezidentimiziň gol çeken degişli Kararyna laýyklykda, ýurdumyzyň orta hünär we başlangyç hünär okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda «Türkmenistan – ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XI Spartakiadanyň maksatnamasyna girýän türkmen milli göreşi boýunça ýaryş geçirildi.

Bäsleşikler 2020-nji ýylyň 11-13-nji fewraly aralygynda Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Aşgabat şäherindäki mehanika-tehnologiki orta hünär okuw mekdebiniň sport zalynda geçirildi.  

Türkmen milli göreşi boýunça ýaryşyň netijesi

I orun: Aşgabat şäherindäki mehanika-tehnologiki orta hünär okuw mekdebi

II orun: Aşgabat gurluşyk orta hünär okuw mekdebi

III orun: «Türkmenhowaýollary» agentliginiň Howa ulaglarynyň işgärlerini taýýarlaýan orta hünär okuw mekdebi

Ýaryşyň ýeňijileri Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Hormat hatlary bilen sylaglanyldy.

  ***

Mundan başga-da, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň professor- mugallymlarynyň arasynda «Türkmenistan – ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XI sport ýaryşlarynyň çäklerinde basketbol (erkekler) boýunça ýaryş 2020-nji ýylyň 10-18-nji fewraly aralygynda Türkmen döwlet binagärlik gurluşyk institutynyň sport toplumynda geçirilýär.

Şeýle hem, «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň Balkan welaýat bölüminiň guramagynda welaýatyň orta mekdepleriniň okuwçylarynyň arasynda sportuň woleýbol (gyzlar) görnüşi boýunça ýaryşlary Türkmenbaşy şäheriniň 10-njy orta mekdebinde hem-de Magtymguly etrabynyň sport mekdebinde dowam edýär. Balkan welaýatynyň orta mekdepleriniň mugallymlarynyň arasynda stoluň üstünde oýlanýan tennis (erkekler) görnüşi boýunça ýaryşy Balkanabat şäheriniň 21-nji orta mekdebinde ýokary derejede dowam edýär.  

Bäsleşikler Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň hem-de «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň bilelikde guramagynda geçirilýär.

Gurban KASYMOW,

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň başlygy.