Soňky habarlar

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň bäsleşiginiň ýeňijileri sylaglandy

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda yglan eden bäsleşiginiň ýeňijileri belli boldy. Bu bäsleşik sport mekdepleriniň arasynda birnäçe ugurlar boýunça guraldy. Bäsleşigiň baýrak gowşurylyň dabarasy Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň Mejlisler zalynda guraldy.

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzdaky sport syýasatyny ösdürmekdäki tabşyryklaryndan ugur alnyp geçirilen bu ýaryşda sportuň görnüşleri boýunça zehinli ýaşlary ýüze çykarmak, olary ýokary derejede taýýarlamak boýunça sport mekdepleriniň arasynda «Bagtyýarlyk döwrüniň sport mekdebi» atly bäsleşigi ýokary guramaçylykly geçirildi.

 Bu bäsleşigiň netijesi boýunça Lebap welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň Türkmenabat şäherindäki 4-nji sport mekdebi I orna, Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň 1-nji sport mekdebi II orna, Ahal welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň Akbugdaý etrabynyň sport mekdebi bolsa III orna mynasyp bolmagy başardy.

Olimpiýaçylary taýýarlaýyş sport mekdepleriniň arasynda geçirilen bäsleşikde ýurdumyzyň çäginde geçirilen çempionatlarda, kuboklar ýaryşlarynda we halkara ýaryşlarda türgenleriň görkezen netijeleri, milli ýygyndynyň düzüminde taýýarlanýan türgenleriň görkezijileri göz öňüne tutuldy.

Sport mekdepleriniň arasynda guralan bu bäsleşigiň netijesi boýunça Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş sport mekdebi I orna, «Olimp» orta sport mekdebi II orna, Ahal welaýatynyň ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýan sport mekdep-internaty bolsa III orna eýe boldy.

Bu iki ugur boýunça baýrakly orna mynasyp bolmagy başaran ýurdumyzdaky sport mekdepleriniň wekilleri Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi tarapyndan Gahryman Arkadagymyzyň «Sport dostluga, saglyga we gözellige tarap ýoldur» atly kitaby, Hormat hatlar we gymmat bahaly sowgatlar bilen sylaglandylar.

Şeýle-de, sport mekdeplerinde okuw-terbiýeçilik, terbiýeçilik işlerini kämilleşdirmekde usuly kömekleri bermekde, resminamalary talabalaýyk ýöretmekde, usuly gollanmalary taýýarlamakda we wagyz-ündew işlerini alyp barmakda «Oňat usulyýetçi» ady bilen bäsleşik geçirildi. Bu hormatly ada Lebap welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň Türkmenabat şäheriniň 7-nji sport mekdebiniň usulyýetçisi Saparmyrat Rejepow mynasyp boldy. Ýeňijä Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi tarapyndan Gahryman Arkadagymyzyň «Sport dostluga, saglyga we gözellige tarap ýoldur» atly kitaby, Hormat hat we gymmat bahaly sowgat gowşuryldy.

Sylag gowşuryş dabarasynyň dowamynda Nadir Mämmedow bilen Orazberdi Şaberdiýewe Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Hormat haty gowşuryldy.

Dabaranyň ahyrynda ýurdumyzda bedenterbiýäni we sporty ösdürmekde tutumly işleri durmuşa ornaşdyrýan hormatly Prezidentimize alkyş aýdyldy.

Gunça GURBANMÄMMEDOWA,

TDBSI-niň Sport žurnalistikasy hünäriniň talyby.