Soňky habarlar

Ýylyň jemine bagyşlanan maslahat

2020-nji ýylyň 7-nji fewralynda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň 2019-njy ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösüşiniň jemleri jemlenildi. Mejlisiň barşynda ýerine ýetirilen işlere baha berildi, şu ýylda halk hojalyk toplumynyň pudaklarynyň öňünde durýan wezipeler kesgitlenildi hem-de ýolbaşçylary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak bilen bagly meselelere seredildi.

2020-nji ýylyň 12-nji fewralynda bolsa Türkmenistanyň bilim ministrliginiň mejlisler zalynda ýurdumyzyň ylym-bilim, saglygy goraýyş we sport ulgamlarynyň jogapkär işgärleriniň gatnaşmagynda Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisine bagyşlanan maslahat geçirildi.

Maslahatyň dowamynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň geçen ýylyň 12 aýynda ýerine ýetiren işleriniň jemlerine bagyşlanan Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek boýunça öňde duran wezipeler ara alnyp maslahatlaşyldy.

  Günüň ikinji ýarymynda Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň garamagyndaky edara-kärhanalaryň we sport desgslarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynda dowam etdi.

Maslahatyň dowamynda geçen ýylda edilen işler seljerildi hem-de «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda öňde duran wezipeler ara alnypň maslahatlaşyldy. Gahryman Arkadagymyzyň 12 aýyň jemi boýunça geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisindäki tabşyryklaryndan gelip çykýan wezipeler kesgitlenildi.

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň garamagyndaky edara-kärhanalaryň ýerine ýetiren işleri boýunça hasabatlar diňlenildi we olara seljerme berildi. Aýratyn-da, ýurdumyzyň welaýatlarynyň we paýtagtymyzyň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirlikleriniň durmuşa geçirýän işlerine seredildi. Ýurdumyzyň ähli künjeginde sportuň görnüşlerini ösdürmek, şeýle-de, Olimpiýa görnüşleri boýunça toparlary açmak, olaryň sanyny köpeltmek boýunça öňde duran wezipeler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Welaýatlaryň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirlikleriniň ýolbaşçylarynyň hasabatlarynda gatnaşylan içerki we halkara ýaryşlarynyň netijeleri hakynda jikme-jik durlup geçildi. Olarda gazanylan netijeler geçen ýylyň degişli döwrüniň jemleri bilen deňeşdirilip, jikme-jik seljerildi.  

Maslahatyň ahyrynda milli sportumyzy ösüşiň täze belentliklerine alyp barýan milli Liderimize alkyşlar aýdyldy.   

 www.msy.gov.tm