Soňky habarlar

Ahal welaýatyndaky futbol bäsleşigi

Babadaýhan şäheriniň sport mekdebinde futbol boýunça etrabyň birinjiligini almak ugrunda ýaryş geçirilenligi barada «Ahal durmuşy» gazetinde çap edilipdir.

Edara-kärhanalaryň sport toparlarynyň arasynda bolan gyzykly ýaryş etrabyň sport we ýaşalar syýasaty bölümi hem-de TDP-niň etrap komiteti tarapyndan bilelikde guraldy.

Futbol ýaryşynyň jemi boýunça etrap sport mekdebiniň futbolçylary I orna mynasyp boldy. II orny etrabyň Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň topary, III orny etrap hassahanasynyň futbol topary eýeledi.

Futbol ýaryşynda ýeňiji bolan toparlar TDP-niň etrap komitetiniň Hormat hatlary we ýadygärlik sowgatlaryna mynasyp boldular.