Soňky habarlar

«Ýurduň geljegi — sagdyn nesil» şygary astynda guralan futbol ýaryşy

Tejen etrabynyň 9-njy orta mekdebinde «Ýurduň geljegi — sagdyn nesil» şygary astynda futbol ýaryşy geçirilenligi barada «Ahal durmuşy» gazetinde (29.01.2020) aýdylýar.

TMÝG-niň etrap Geňeşiniň, etrabyň sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň bilelikde guramagynda geçirilen ýaryşa ýokary synp mekdep okuwçylaryndan düzülen toparlar gatnaşdy.

Geçirilen ýaryşyň netijesinde «Bitaraplyk» topary I orna, «Bagtyýarlyk» topary II orna, «Rowaçlyk» topary III orna mynasyp bolmagy başardy.

Ýeňijilere TMÝG-niň etrap Geňeşi tarapyndan Hormat hatlar hem-de ýadygärlik sowgatlar gowşuryldy.