Soňky habarlar

Saglyk ýolundaky sport baýramçylygy

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzyň 2019-njy ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösüşiniň jemlerine bagyşlanan Minisrtler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ýaşlary sporta çekmek baradaky tabşyryklaryndan ugur alnyp hem-de hormatly Prezidentimiziň şahsy göreldesine eýerilip, 2020-nji ýylyň 9-njy fewralynda «Türkmenistan – runubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» ady bilen köpçülikleýin ýöriş geçirildi.

Köpçülikleýin ýörişe Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Türkmenistanyň mejlisiniň ýolbaşçylary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, Ýokary okuw mekdepleriniň talyplary, Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebiniň we «Olimp» orta sport mekdebiniň okuwçylary gatnaşdylar.

«Türkmenistan – runubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» ady bilen geçirilen köpçülikleýin ýörişiň çäklerinde talyplaryň arasynda Saglyk ýoly boýunça ylgaw ýaryşy guraldy. Bu ýerde Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň talyby Şakir Durdyýew (34 minut 49 sekunt) 1-nji orny eýeledi.

Türkmen döwlet binagärlik we gurluşyk institutynyň talyby Azat Welmiýew (36 minut 35 sekunt) bellenen aralygy 2-nji bolup geçdi.

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň talyby Resul Çopanow (39 minut 28 sekunt) 3-nji baýrakly ornuň eýesi boldy.

Ýeňijilere Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalary tarapyndan ýadygärlik sowgatlar gowşuryldy.

Köpçülikleýin ýörişiň dowamynda sportuň dürli görnüşleri boýunça çäreler we görkezme çykyşlar guraldy.

Türkmenistan – runubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» ady bilen köpçülikleýin ýöriş 2020-njy ýylyň 9-njy fewralynda Ahal, Balkan, Daşoguz, Mary we Lebap welaýatlarynda hem geçirilip, olaryň her biri sport bäsleşikleri we aýdym-sazly çykyşlar bilen dabaralandyryldy. Dabaralara gatnaşanlar özleri hakyndaky yzygiderli aladalary üçin Gahryman Arkadagymyza alkyş aýtdylar.

Gurtgeldi GARÝAGDYÝEW,

Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Ýaşlar syýasaty we köpçülikleýin sport çäreleri bölüminiň başlygy.