Soňky habarlar

Ankarada Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanan brifing geçirildi

2020-nji ýylyň 5-nji fewralynda Ankara şäherinde Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Ilçihanasy tarapyndan ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy we 2020-nji ýylyň «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýyly diýlip yglan edilmegi mynasybetli hem-de 2020-nji ýylda Türkmenistanda we daşary ýurtlarda geçiriljek çäreler barada köpçülikleýin habar beriş serişdelerine we ýerli jemgyýetçiligine giňişleýin maglumat bermek maksady bilen brifing geçirildi.

Brifinge Türkiýäniň Prezidentiniň geňeşçisi Ýalçyn Topçu,  Türkiýäniň Daşary işler ministrliginiň, Palatalar we biržalar birleşiginiň daşary ýurtlaryň we halkara guramalarynyň Ankaradaky wekilhanalarynyň wekilleri, Türkiýäniň Mejlisiniň deputatlary, şeýle-de «ТRТ» teleradiokompaniýasynyň, «Anadolu Ajansy», «Dünýa» gazetiniň, şeýle hem birnäçe beýleki köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Brifingiň başynda oňa gatnaşyjylara ýurdumyzyň gazanan üstünlikleri bilen tanyşdyrýan wideorolik görkezildi.

Metbugat maslahatynyň dowamynda ýurdumyzyň Bitaraplyk syýasatynyň taryhy we ähmiýeti, onuň halkara we sebit durnuklylygyny pugtalandyrmakdaky orny, şeýle hem ýurdumyzyň ählumumy parahatçylygy we durnukly ösüşi üpjün etmekde BMG hem-de onuň ýöriteleşdirilen edaralary bilen alnyp barylýan hyzmatdaşlygy barada gürrüň berildi.

Şeýle hem çäräniň dowamynda Hormatly Prezidentimiziň eserleri we medeni gymmatlyklarymyz bilen tanyşdyrýan sergi guraldy.

 www.neutrality.gov.tm