Soňky habarlar

Minskde Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli maslahat geçirildi

2020-nji ýylyň 5-nji fewralynda Türkmenistanyň Belarus Respublikasyndaky Ilçihanasy tarapyndan Belarus döwlet agrar tehniki uniwersitetinde Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli maslahat geçirildi.

Maslahata Belarus Respublikasynda bilim alýan türkmen we daşary ýurtly talyplar, uniwersitetiň ýolbaşçylary we professor mugallymlary, GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň agzalary, şeýle hem Belarus Respublikasynyň Milli döwlet Belteleradiokompaniýasynyň we uniwersitetiň ýanyndaky habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Maslahatyň barşynda 2020-nji ýyl “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýylynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli şu ýylyň dekabr aýynda ýurdumyzda geçirilmegi meýilleşdirilýän çäreler, hususan-da 11-12-nji dekabrda Aşgabat şäherinde «Bitaraplyk syýasaty we onuň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmekdäki ähmiýeti» atly halkara maslahat boýunça görülýän taýýarlyklar, şeýle-de Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň ykrar edilen gününden häzirki günlere çenli ýeten sepgitleri hem-de gazanan üstünlikleri barada giňişleýin gürrüň edildi.

Maslahatyň ahyrynda, çärä gatnaşyjylara Türkmenistan döwletimiziň Garaşsyzlyk ýyllarynda gazanan üstünliklerini beýan edýän wideo maglumatlar hem görkezildi.

www.neutrality.gov.tm