Soňky habarlar

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginde Söweş sungaty boýunça Bütindünýä oýunlarynyň Komitetiniň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi

2020-nji ýylyň 4-nji fewralynda Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginde Söweş sungaty boýunça Bütindünýä oýunlarynyň Komitetiniň (Koreýa Respublikasy) wekilleri bilen duşuşyk geçirildi.

Duşuşyga türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministri D.Gulgeldiýew, Ministrligiň Halkara gatnaşyklary bölüminiň başlygy B.Abdyýew we Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň baş kätibi A.Myradow gatnaşdy.

Aşgabatda guralan duşuşykda Koreýa Respublikasyna Söweş sungaty boýunça Bütindünýä oýunlarynyň Komitetiniň Baş kätibi Çoý Je Kyn, şeýle-de, Koreýa Respublikasynyň Çunçuňbuk sebitiniň Medeniýet, sport we syýahatçylyk müdiriýetiniň Baş direktory Ko Gynsuk, Çunçuňbuk sebitiniň Halkara hyzmatdaşlyk müdiriýetiniň Baş direktory Kang Sung Min we Çunçuňbuk sebitiniň meýilleşdiriş we dolandyryş müdiriýetiniň Baş direktory Ho Kon Sik wekilçilik etdi.

 Duşuşykda taraplar iki ýurduň däbe öwrülen dostlukly gatnaşyklaryny berkitmekde sport babatda hyzmatdaşlygyň tutýan aýratyn ornuny bellediler. Şonuň bilen baglylykda, taraplar iki ýurduň çäginde geçirilýän halkara ýaryşlara sportuň görnüşleri boýunça milli ýygyndy toparlaryň işjeň gatnaşýandygyny nygtadylar.

Soňra Söweş sungaty boýunça Bütindünýä oýunlarynyň Komitetiniň wekilleri tarapyndan «Bütindünýä söweş sungatlarynyň ussatlygy» atly 2016-njy we 2019-njy ýyllarda geçirilen, degişliligi boýunça 1-nji hem-de  2-nji halkara ýaryşy barada maglumatlary bermek bilen, bu ýaryş bilen tanyşdyryldy. Şonuň ýaly-da, koreýa tarapyna 2023-nji ýylda «3-nji Bütindünýä söweş sungatlarynyň ussatlygy» atly halkara ýaryşyny Türkmenistanda geçirmegiň mümkinçiliklerini öwrenmekligi teklip etdiler.

Şeýle hem, ady agzalan ýaryşy geçirmek üçin dalaşgärlik ýüztutmalaryň şu ýylyň mart aýynyň ahyryna çenli kabul edilýändigi we aprel-maý aýynda onuň haýsy döwletde geçiriljekdiginiň kesgitleniljekdigi barada habar berildi.

www.msy.gov.tm