Soňky habarlar

Daşkentde Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanan brifing geçirildi

2020-nji ýylyň 31-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Özbegistan Respublikasyndaky Ilçihanasy tarapyndan Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna we ýurdumyzda 2020-nji ýylyň «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýyly diýlip yglan edilmegine bagyşlanan brifing geçirildi.

Brifinge Özbegistanyň Daşary işler ministrliginiň, Dünýä ykdysadyýeti we diplomatiýa uniwersitetiniň, «UzA», «Dunyo», «Новости Узбекистана» milli habarlar agentlikleriniň, elektron köpçülikleýin habar beriş serişdeleri assosiasiýasynyň, Milli teleradiokompaniýasynyň, «UzReport» telekanalynyň, «Народное слово» we «Правда Востока» gazetleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Türkmenistanyň Özbegistan Respublikasyndaky Ilçisi öz çykyşynda türkmen Bitaraplygynyň taryhy, onuň Merkezi Aziýa sebitinde we tutuş dünýäde parahatçylygy, howpsuzlygy berkitmekdäki hem-de durnukly ösüşi üpjün etmekdäki ähmiýetini belledi.

Ýokarda agzalanlary beýan etmek bilen, brifinge gatnaşyjylara şu ýylyň 11–12-nji dekabrynda paýtagtymyz Aşgabat şäherinde «Bitaraplyk syýasaty we onuň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmekdäki ähmiýeti» atly halkara maslahatyň geçirilmeginiň meýilleşdirilýändigi barada maglumat berildi.

Çäre tamamlanandan soňra oňa gatnaşyjylar Ilçihanada ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli döredilen ýörite sergide ýerleşdirilen kitaplar, maglumatlar we wideoşekiller bilen tanyş boldular.

www.neutrality.gov.tm