Soňky habarlar

Woleýbolçy gyzlar güýç synanyşdy

Ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlarynyň arasyndaky «Türkmenistan – ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XI sport ýaryşlary janköýerlerde gyzyklanma döredýär.

Bu ýurt möçberli ýaryşlaryň çäklerinde woleýbol boýunça zenanlaryň arasynda geçirilen bäsleşikleriň ýeňijileri belli boldy. Bäsleşikler iki toparda guralyp, I topar Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynda, II topar Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynda özara güýç synanyşdy.

Çekeleşikli geçen ýaryşlaryň netijesinde Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň woleýbolçy gyzlary ýeňişlerini baýram etdiler.

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasy bu bäsleşikleriň guramaçysy bolup çykyş edýär.

I orun: Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty

II orun: Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty

III orun: D.Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty

Hoşgeldi SERDAROW,

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň Sport žurnalistikasy hünäriniň talyby.