Soňky habarlar

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli Tokio şäherinde giň gerimli çäreler geçirildi

Ýurdumyzda 2020-nji ýylyň «Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilmegi, şeýle hem Watanymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli şu ýylyň 20-nji ýanwarynda Tokio şäheriniň Komazawa Olimpiýa sport bagynda Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Ilçihanasy tarapyndan «Bitaraplyk - dostlugyň girewidir» atly çäreleriň toplumy geçirildi.

Çärelere Tokio şäheriniň ýaşaýjylary, sport bilen meşgullanýan türgenler, Ýaponiýanyň sport federasiýalarynyň ýolbaşçylary hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Çäreleriň toplumy günüň birinji ýarymynda türkmen medeniýeti, däp-dessurlary we milli baýlyklary bilen tanyşdyrmak maksady bilen guralan sergiden başlandy. Sergiden soňra Ýaponiýanyň sport federasiýalarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda tegelek stoluň başynda mejlis geçirildi. Ýygnananlar milli bähbitleriň, ählumumy howpsuzlygyň hem-de ösüşiň özara baglylygyna esaslanan Türkmenistanyň döwlet Bitaraplygynyň ýörelgelerine ýokary baha berip, ýurdumyza mundan beýläk hem ösüşleri arzuw etdiler.

Günüň ikinji ýarymynda, uly sport meýdançasynda konferensiýa geçirildi. Çäräniň dowamynda gatnaşyjylara ýurdumyzyň dürli ulgamlaryna bagyşlanan wideo şekiller görkezildi we prezentasiýa bilen çykyş edildi.

www.neutrality.gov.tm