Soňky habarlar

Minskde Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan maslahat geçirildi

2020-nji ýylyň 17-nji ýanwarynda Belarus döwlet uniwersitetinde Türkmenistanyň Belarus Respublikasyndaky Ilçihanasy tarapyndan ýurdumyzda şu ýyly «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» diýip yglan edilmegi, şeýle hem 11-12-nji dekabrda Aşgabatda Watanymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli geçiriljek çärelere bagyşlanyp maslahat gurnaldy.

Maslahata bu ýokary okuw mekdebinde bilim alýan dürli ýurtlaryň talyplary hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Gatnaşyjylar öz çykyşlarynda, Türkmenistanyň dürli ulgamlarda gazanan üstünlikleri barada aýdyp, Türkmenistanyň Bitaraplygynyň milli bähbitlere, ählumumy howpsuzlyga hem-de ösüşe esaslanan ýörelgelerine ýokary baha berdiler, şeýle-de ýurdumyza mundan beýläk hem ösüşleri arzuw etdiler.

www.neutrality.gov.tm