Soňky habarlar

«Türkmenistan —Bitaraplygyň mekany» ýylyna bagyşlanan ýaryşlar

Türkmenistan Diýarymyzda üstümizdäki 2020-nji ýylyň «Türkmenistan —Bitaraplygyň mekany» diýip atlandyrylmagy mynasybetli dürli dabaralar, sport ýaryşlary geçirilýär. Biziň welaýatymyzda hem şu mynasybetli geçirilýän çäreler dabaralara beslenýär.

Ýaňy-ýakynda döwlet edaralarynyň işgärleriniň KA-nyň Daşoguz şäher geňeşiniň guramagynda sport toplumynda Daşoguz agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň hem-de welaýat maliýe-ykdysadyýet orta hünär okuw mekdebiniň talyp ýaşlarynyň arasynda sportuň woleýbol, şaşka, küşt görnüşi boýunça ýaryşlar geçirildi.

Ilki bilen küştüň we şaşkanyň muşdaklary öz aralarynda ýaryşdylar. Soňra woleýbolçy talyp ýaşlar bäsleşdiler. Ýaryşlar örän dartgynly we çekeleşikli ýagdaýda geçdi. Netijede, ýaryşda aýratyn tapawutlanan talyp ýaşlara ýadygärlik sowgatlar dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.

Lälezar BAÝLYÝEWA,

«Daşoguz habarlary» gazeti.