Soňky habarlar

Dzýudo Milli merkezi

Türkmenistanyň Dzýudo Milli merkezi
+99365711982; +99365501751
Türkmenistan, Aşgabat, Türkmenistanyň Gahrymany A.Nyýazow şaýoly, 308/1
tkf.secretariat@gmail.com

Dzýudo jiu-jitsudan, gadymy samuraý söweşijileriň el söweş tehnikasyndan döreýär. Bu garşydaşlary ýere zyňmagy we olary tabynlykda saklamagy göz öňünde tutýar.

Dzýudo – 1880-nji ýyllarda işlenip taýarlanylan, adaty ýapon sport sporty. Bu dürli sport mekdepleriniň aýratynlyklaryny birleşdiren we düzgünleri kodlaşdyran doktor Jigoro Kano (1860-1938) boldy. Kano fiziki, intellektual we ahlak terbiýesiniň usullaryny goşup, jiu-jitsunyň köp sanly howply böleklerini aýyryp we 1882-nji ýylda özüniň birinji mekdebini ýa-da dodzýo açyp, dzýudonyň filosofiki ýörelgelerini belledi. 

Ýapon dilinde ju-do sözi agajyň şahasynyň garyň agramynyň aşagynda we döwülmeýän “eplenmeginiň” taryhyna degişli bolan “çeýelik ýoly” diýmegi aňladýar. Şeýle bolsa hem, bäş minutlyk hüjümler gaty bir mylaýym däl we edil boks we göreş ýaly fiziki taýdan çylşyrymly bolup dilýärler.

No results found.