Soňky habarlar

Sport göreş federasiýasy

Türkmenistanyň Sport göreş federasiýasy
+99365933333; +99365016919
Türkmenistan, Aşgabat , Türkmenistanyň Gahrymany A.Nyýazow şaýoly, 391
tkm@united-world-wrestling.org

Megerem ýeňil atletikany hasaba almak bilen, göreş dünýäniň iň gadymy sport görnüşi hasaplanylýar. Hakykatdan hem, göreşijileriň gowaklarda suratlary entek biziň eýýamymyzdan öň 3000-nji ýylda tapylypdy. Sportuň bu görnüşi gadymy Olipmiýa oýunlaryna b.e.öň 708-nji ýylda, Oýunlaryň taryhy başlanandan soňra tiz wagtda girizildi. 

1904-nji ýylda Olimpiýa çinownikleri gün tertibine, adatça “aw ýaly tutmak” hökmünde belli bolan, erkin göreşi goşdular. Bu täriň grek-rim göreşine garanyňda az taryhy we adatlary bar, emma ol bütin Beýik Britaniýa we ABŞ boýunça festiwallarda we ýarmarkalarda geçirilýän, hünär oýunyň görnüşine öwrülip, has uly mehurlyga eýe bolupdyr.

No results found.