Soňky habarlar

Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti Katarda FIFA-nyň prezidenti bilen duşuşdy
3-nji dekabrda Katar Döwletinde saparda bolup, futbol boýunça dünýä çempionatynyň oýunlarynyň birine tomaşa eden Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow «Halifa» stadionynyň hormatly myhmanlar üçin...
Türkmenistanyň Prezidenti Katarda Niderlandlaryň we ABŞ-nyň futbol duşuşygyna tomaşa etdi
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Kataryň Emiri Şeýh Tamim ben Hamad Al Taniniň çagyrmagy boýunça Katar Döwletine sapar bilen...
Aşgabada ilkinji gar ýagdy
04.12.2022. Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 27 ýyllyk şanly senesiniň öňüsyrasynda Aşgabada gar ýagdy.
Hoşallyk maslahaty geçirildi
Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ýanyndaky Ýaşulular geňeşiniň ilkinji mejlisiniň geçirilmegi ýurdumyzda...
Daşoguz welaýatynda bedenterbiýe mugallymlary bilen maslahat geçirildi
Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň wekilleri tarapyndan ýurdumyzyň welaýatlarynda ýerleşýän orta mekdeplerde zähmet çekýän bedenterbiýe mugallymlary...
Katarda dünýä futbol baýramyna badalga berildi
El Haur şäherinde 2022-nji ýyldaky dünýä çempionatynyň dabaraly açylyşy geçirildi.
Bedenterbiýe mugallymlarynyň gatnaşmagynda maslahatlar geçirildi
Şu günler Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komiteti tarapyndan ýurdumyzyň bilim ulgamynda zähmet çekýän bedenterbiýe mugallymlary bilen...
Bedenterbiýäniň we köpçülikleýin sportuň ähmiýeti dabaralanýar
Şu günler Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komiteti tarapyndan ýurdumyzyň bilim ulgamynda zähmet çekýän bedenterbiýe mugallymlary bilen...