Soňky habarlar

Atly sport federasiýasy

Türkmenistanyň Atly sport federasiýasy
865 05-02-81
Aşgabat şäheriniň Buharskiý köçesiniň 11-nji jaýy
ahaltekeworld@gmail.com

Iki müň ýyl mundan ozal gadymy grekler, eger-de at çapar bilen bedew söweşde diri galsalar, onda taraplaryň we ösen bedewiň arasynda, atlary uruşa taýýarlamak usuly hökmünde zerur bolan doly hyzmatdaşlyk bolýar, diýip hasaplaýardylar. Bir tarapdan beýleki tarapa atyň çalt hereket edip, öňürdikläp ýa-da ugry üýtgedip bilmek ukyby durmuş başarnygy diýip hasaplanylýardy.

Gadymy Gresiýanyň dargamagy bilen atly ýöreme sungaty, onuň Galkynyş eýýamyna çenli bakylyga gidýär. 18 asyrda klassyki baş öwretme 1729 ýylda Wenada bütin dünýä meşhur atly ýöremegiň Ispan mekdebiniň döremegi bilen ýokary derejä galýar we häzirki zaman düzgün-nyzamyň esasyny döretdi. Ýakyn wagtda we görülmedik şowlulyk bilen sazly erkin utga girizildi, we şol wagtdan başlap ol 1996 ýylda Atlantada öz olimpiki ilkinji çykyşyny etmek bilen Atly ýöremäniň aýrylmaz bölegi boldy. Erkin utga – bu atly ýöremede çürbaş nokat, we ol işlände netije haýran galdyryjy bolýar.

No results found.