Soňky habarlar

Welosport federasiýasy

Türkmenistanyň Welosport federasiýasy
+99365 803470; +99365 824898; 20-37-32,
+99365 824898
Aşgabat şäheriniň Mollanepes köçesiniň 1-nji jaýy
vzatsepin@mail.ru

Welosiped motokrossy (BMX) takmynan motokrossyň ABŞ sportuň meşhur görnüşi bolan wagtynda Kaliforniýada 1960-njy ýyllaryň ahyrynda başlandy. Sportuň bu görnüşiniň motorizirlenilen görnüşi adamyň gatnaşmagy bilen bäsleşikler üçin ruhlandyryjy boldy.

BMX ýaryşlary pes bahadan özüne çekiji hereketleri teklip edýärdi, çaga sporty bolsa, esasan-da Kaliforniýada hit boldy. Bu 1970-nji ýyllaryň başynda ABŞ-da BMX üçin ygtyýar beriji edaranyň döredilmegine getirdi. Soňky onýyllygyň dowamynda sport ýuwaş-ýuwaşdan halkara meşhurlyga eýe boldy.

No results found.