Bu web-saýt tamamlaýjy tapgyrda işlenilip taýýarlanylýar
Soňky habarlar

Sport göreş federasiýasy

Türkmenistanyň Sport göreş federasiýasy
+993 65933333; +993 65016919
+993 65 933333
Aşgabat şäheriniň Türkmenistanyň Gahrymany A.Nyýazow şaýolunyň 391-nji jaýy
tkm@united-world-wrestling.org

Megerem ýeňil atletikany hasaba almak bilen, göreş dünýäniň iň gadymy sport görnüşi hasaplanylýar. Hakykatdan hem, göreşijileriň gowaklarda suratlary entek biziň eýýamymyzdan öň 3000-nji ýylda tapylypdy. Sportuň bu görnüşi gadymy Olipmiýa oýunlaryna b.e.öň 708-nji ýylda, Oýunlaryň taryhy başlanandan soňra tiz wagtda girizildi. 

1904-nji ýylda Olimpiýa çinownikleri gün tertibine, adatça “aw ýaly tutmak” hökmünde belli bolan, erkin göreşi goşdular. Bu täriň grek-rim göreşine garanyňda az taryhy we adatlary bar, emma ol bütin Beýik Britaniýa we ABŞ boýunça festiwallarda we ýarmarkalarda geçirilýän, hünär oýunyň görnüşine öwrülip, has uly mehurlyga eýe bolupdyr.